Bezpieczeństwo instalacji wodnych w szkołach

,

Obostrzenia związane z pandemią powodują przerwy w regularnym funkcjonowaniu szkół. To także wyzwanie w utrzymaniu odpowiedniej jakości wody w rurach i stanu instalacji. Przestoje stwarzają korzystne warunki do rozwoju zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych. Ryzyko można jednak skutecznie zredukować, stosując odpowiednie środki zapobiegawcze.

Niewłaściwe zarządzanie instalacjami wodociągowymi w budynkach może się stać przyczyną występowania chorób o charakterze bakteryjnym. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budynku, jakim jest szkoła. Uczniowie i nauczyciele spędzają w placówce wiele czasu, korzystając ze szkolnych łazienek i sanitariatów. Zagrożenia dla zdrowia można jednak uniknąć, identyfikując ryzyko i wprowadzając odpowiednie działania profilaktyczne, mające na celu zminimalizowanie ryzyka występowania chorób. Niestety nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę.

Bezpieczeństwo instalacji wodnych w szkołach

W Polsce zarządzanie instalacjami wodociągowymi w szkołach i innych placówkach o charakterze publicznym jest często bagatelizowane oraz nieobjęte właściwym zakresem odpowiedzialności ze strony dostawcy wody i administracji. Warto tu dodać, że dostawca odpowiada za jakość wody ograniczonym stopniu, czyli do punktu poboru, jakim jest zazwyczaj główny zawór za wodomierzem. Dbałość o stan instalacji wewnętrznej spoczywa natomiast na zarządcy lub właścicielu budynku. Znajomość i przestrzeganie wytycznych dotyczących wody pitnej są kluczowe dla jakości wody i bezpieczeństwa zdrowia osób korzystających z instalacji.

Bezpieczeństwo instalacji wodnych w szkołach

Parametry wody – zimna i ciepła woda użytkowa

Wymagania dotyczące wody pitnej określa rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z wytycznymi podanymi w rozporządzeniu: „…woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne.”

Ustawa precyzuje graniczne wartości powyższych parametrów i bakterii występujących w zimnej wodzie oraz określa wymagania dla ciepłej wody użytkowej, które skupiają się głównie na zawartości mikroorganizmów Legionella. Krajowe rozporządzenie uwzględnia zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i jest zgodne z dyrektywą Rady Unii Europejskiej dla krajów członkowskich. Ramowa Dyrektywa Wodna szczegółowo określa parametry dopuszczalnego stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w wodzie, a także jej barwę, mętność, zawartość bakterii, węgla organicznego oraz jej smak i zapach.

Bezpieczeństwo instalacji wodnych w szkołach – czyja odpowiedzialność?

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dostawcy wody są zobowiązani do zapewnienia wody o wymaganej jakości oraz prowadzenia systematycznej kontroli jakości wody. Kontrola obejmuje analizę parametrów fizykochemicznych, bakteriologicznych i organoleptycznych. Parametry są sprawdzane na wyjściu z zakładu wodociągowego, w sieci rozdzielczej oraz u odbiorców. Nadzór nad jakością wody sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Takie przepisy sprawiają, że możemy być spokojni o jakość wody dostarczanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe. To czy parametry wody nadal będą tak dobre w końcowym punkcie odbioru, jakim jest kran czy prysznic, zależy od oddziaływania i stanu wewnętrznej instalacji wodociągowej w samym obiekcie. Dlatego niezwykle ważna jest odpowiednia profilaktyka w utrzymywaniu norm mikrobiologicznych w systemie instalacji wodnej.

generator dwutlenku chloru

Skuteczna profilaktyka

Najbezpieczniejszą metodą profilaktyki oraz skutecznym i natychmiastowy, rozwiązaniem bieżących problemów jest instalacja generatora dwutlenku chloru. Urządzenie pozwala na trwałą dezynfekcję wody pitnej oraz ciepłej wody użytkowej poprzez automatyczne dozowanie i wprowadzania dwutlenku chloru do instalacji wodnej. Efektem jest woda o odpowiednich parametrach mikrobiologicznych oraz bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli korzystających ze szkolnej instalacji wodnej.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *