Bezpieczeństwo wody dla zdrowia

,

Woda jest niezbędna do życia i jako taka musi być dostępna w wystarczającej jakości dla wszystkich konsumentów. Równie duże znaczenie ma jej jakość wody i czystość. Z tego powodu powinno się podejmować wszelkie niezbędne środki i działania zmierzające do uzyskania możliwie najlepszej jakości wody. Do podstawowych działań należy ochrona źródeł wody oraz zabezpieczenie systemu zaopatrzenia w wodę przed zanieczyszczeniem.

Pogorszenie jakości wody może nastąpić między innymi na skutek zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub zostać spowodowane toksycznymi substancjami pochodzenia chemicznego. Wbrew obiegowej opinii zanieczyszczenia chemiczne nie powodują tak niebezpiecznych skutków zdrowotnych, jak zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.

bezpieczeństwo wody dla zdrowia

Jakie czynniki mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wody dla zdrowia?

Na bezpieczeństwo zdrowotne wody ma wpływ szereg czynników wśród których znajdują się m.in. lokalizacja i warunki ujęcia, sposób dystrybucji oraz stan techniczny i sanitarny sieci wodociągowych. Do najważniejszych z nich należą:

  • lokalizacja ujęcia wody oraz nadzór nad strefami ochronnymi
  • stosowanie odpowiednich materiałów do ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody
  • stan sanitarny i techniczny sieci wodociągowej, przyłączy oraz instalacji wewnętrznych
  • zastosowanie właściwej metody uzdatniania wody
  • odpowiednia eksploatacja instalacji wodnej

Jakie parametry powinna mieć woda bezpieczna dla zdrowia?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, nie ma agresyjnych właściwości korozyjnych oraz spełnia określone wymagania mikrobiologiczne i chemiczne. Rozporządzenie określa również najwyższe dopuszczalne stężenia poszczególnych parametrów, które muszą być spełnione, aby woda nadawała się do spożycia i użytku.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo wody dla zdrowia?

Za jakość wody od punktu dostawy do budynku odpowiada dostawca wody. Za jakość wody w samym budynku odpowiada jego właściciel lub podmiot zarządzający, który zobligowany jest do wykonywania okresowych testów badających jakość i parametry wody. W zależności od typu obiektu różnią się one częstotliwością oraz szczegółowością. Dokładne informacje na temat znajdują się w treści rozporządzenia. Niezależnie od rodzaju podmiotu nieprzestrzeganie norm jakości wody użytkowej może skutkować odpowiedzialnością karną lub finansową.

Jak zadbać o bezpieczeństwo wody dla zdrowia?

O bezpieczeństwo wody dla zdrowia należy zadbać poprzez odpowiednią profilaktykę w utrzymywaniu norm mikrobiologicznych w systemie instalacji wodnej. Najbezpieczniejszą metodą, a zarazem skutecznym rozwiązaniem bieżących problemów jest instalacja generatora dwutlenku chloru.

generator dwutlenku chloru

Urządzenie pozwala na skuteczną i trwałą dezynfekcję wody pitnej oraz ciepłej wody użytkowej poprzez automatyczne dozowanie i wprowadzania dwutlenku chloru do instalacji wodnej. Generator jest również w stanie trwale i skutecznie wyeliminować z wody bakterię Legionella, która jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia i życia ludzkiego.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *